SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE

Allset VISIBLE s.r.o 
se sídlem Pod viaduktem 2784/58a, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
IČ: 08249130

I. Platnost a účinnost smluvních obchodních podmínek

1. Tyto smluvní obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci (dále jen „Rámcová smlouva“) a všech dílčích smluv nebo dohod (dále jen „dílčí smlouvy“) uzavřených mezi poskytovatelem a klientem na základě Rámcové smlouvy.

2. Obchodní podmínky zavazují smluvní strany uzavřených obchodů po dobu jejich realizace až do úplného splnění všech závazků smluvních stran z těchto obchodů.

3. Na vztahy smluvních stran Rámcové smlouvy a dílčích smluv se nepoužijí obchodní podmínky klienta, pokud smluvní strany výslovně písemně nesjednají jinak.

II. Objednávání zboží (návrhy na uzavření dílčích smluv)

1. Návrh na uzavření dílčí smlouvy formou objednávky předkládá klient poskytovateli, a to formou:

  • dopisu na adresu sídla poskytovatele
  • či faxu na tel. č. 736 610 427
  • či e-mailem na: allsetsolution@gmail.com (kontaktní osoba poskytovatele: Michal Černovský).

2. Klient určí odpovědnou kontaktní osobu, která bude poskytovateli odesílat návrhy na uzavření dílčích smluv – objednávky.

3. Návrh na uzavření dílčí smlouvy – objednávka musí vždy obsahovat:

  • datum,
  • přesné vymezení požadavků a Služeb,
  • čas a místo dodání,
  • cenu (s odkazem na platný ceník poskytovatele),
  • v případě zboží či Služeb vyráběných na zakázku musí klient v objednávce zadat technické, výrobní a jiné parametry objednávaného zboží či služby, včetně příslušné technické/výrobní dokumentace či jiné specifikace.

III. Uzavření smlouvy

1. Poskytovatel potvrdí přijetí návrhu rovněž dopisem, faxem nebo e-mailem.

2. Pro případ, že poskytovatel vrátí klientovi návrh, který obsahuje jeho doplnění, výhrady nebo jiné změny, považuje se toto za odmítnutí návrhu a zároveň za návrh nový.

3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy včasné potvrzení návrhu na uzavření smlouvy dojde klientovi.

4. Poskytovatel může vyjádřit svůj souhlas s návrhem smlouvy – objednávkou i bez jejího potvrzení, a to tím, že dodá klientovi objednané zboží či Službu v souladu s objednávkou.

IV. Dodací lhůty

1. Poskytovatel se zavazuje, že ujednané Služby bude uskutečňovat v dohodnutých dodacích lhůtách (podle potvrzených objednávek - dílčích smluv), nejdříve však ode dne podpisu Rámcové smlouvy.

V. Místo plnění

1. Místem plnění (odevzdání Služby) je sídlo poskytovatele pokud se smluvní strany u konkrétní objednávky (dílčí smlouvy) nedohodnou jinak.

2. Poskytovatel umožní klientovi v místě plnění (v sídle poskytovatele) nakládat se zbožím či službou a tím splní povinnost odevzdat zboží klientovi.

VI. Dodací podmínky

1. Poskytovatel je povinen dodat zboží klientovi v druhu, množství a lhůtách sjednaných v dílčí smlouvě, a to i postupným částečným plněním a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Tyto povinnosti má poskytovatel za předpokladu, že klient řádně a včas zaplatil předchozí faktury za dodané zboží či Služby. Pokud nebude poskytovatelem sděleno klientovi něco jiného, je dnem dodání (jeho připravenosti k odběru) den uvedený v potvrzení objednávky klienta.

2. Klient je povinen převzetí zboží či Služby potvrdit.

3. Poskytovatel garantuje kvalitu Služeb.

4. Poskytovatel odpovídá za vady, které má zboží nebo Služba v okamžiku, kdy poskytovatel umožní klientovi, v souladu se smlouvou převzetí zboží či Služby. Za vady vzniklé po převzetí odpovídá poskytovatel pouze v případě, že byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Klient je povinen zboží či Službu otestovat a prohlédnout neprodleně po jejím převzetí. Jestliže klient zboží či Službu v této lhůtě neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných prohlídkou, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží či Služba již v okamžiku splnění povinnosti dodání.

5. Při odeslání zboží nastanou účinky odevzdání zboží klientovi (splnění dodávky) jejím předáním dopravci.

6. Je-li klient v prodlení s převzetím zboží či Služby, uchová poskytovatel zboží či Službu, může-li s ním nakládat, pro klienta způsobem přiměřeným okolnostem. Poskytovatel může zboží či Službu zadržet, dokud mu klient neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží či Služby. Prodlením klienta s převzetím zboží či Služby vzniká poskytovateli právo zboží či Službu vhodným způsobem prodat poté, co poskytovatel klientovi poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

7. Množství zboží či Služby sjednané ve smlouvě, u kterého to vyplývá z technologie výroby nebo jiných důvodů je určeno jen přibližně. Konečné přesné množství pak určí poskytovatel.

8. Dodá-li poskytovatel větší množství zboží či Služeb, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je klient, ihned po obdržení informace o kvantitě, bez zbytečného odkladu, odmítl.

VII. Kupní cena a platební podmínky

1. Ceny zboží či Služeb, včetně cen dopravy jsou uvedeny v ceníku poskytovatele platném pro dané období, který je dostupný na www.allsetsolution.cz nebo přiložený k Rámcové smlouvě. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Základem pro fakturaci jsou ceny platné v den objednání. Toto ustanovení považují obě smluvní strany za způsob dostatečného stanovení kupní ceny ve smyslu § 2080 občanského zákoníku.

2. Klient je povinen zaplatit poskytovateli kupní cenu za dodané zboží či Služby dle platného ceníku. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranným úkonem měnit.

3. Oprávnění fakturovat cenu vzniká poskytovateli dnem dodání zboží či Služby, pokud nebyla sjednána platba odlišně.

4. Kupní cena je splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byl klientovi vystaven daňový doklad - faktura; to neplatí, pokud je v Rámcové smlouvě nebo dílčí smlouvě uvedena lhůta jiná. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, ve kterém byla vyfakturovaná částka připsána na účet poskytovatele v jeho bankovním ústavu.

5. Pro případ prodlení klienta se zaplacením faktury je klient povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy). Poskytovatel má dále nárok vedle úroků z prodlení na zaplacení kupní ceny a úhradu minimální výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním své pohledávky (výzvy k plnění) v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem. Poskytovatel má právo pro případ prodlení klienta se zaplacením vyfakturované kupní ceny popř. její části, zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech dílčích smluv uzavřených s klientem, aniž toto zadržení dodávek znamená porušení smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Smluvní strany tedy tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

6. Kupní cena u zakázkového zboží či Služby se sjednává dohodou smluvních stran na podkladě závazné objednávky klienta a kalkulace ceny předložené poskytovatele (individuálně sjednaná kupní cena). Kupní cena nezahrnuje DPH o platné sazbě.

7. Měna, ve které bude placena kupní cena, je sjednána v Rámcové smlouvě.

VIII. Cenové doložky a ujednání

1. Pokud bude kupní cena sjednána v jiné měně než Kč, pak platí, že při zhodnocení či znehodnocení referenčního kurzu české koruny vůči této měně (referenčním kurzem je kurz podle kurzovního lístku ČNB - kurzy devizového trh – k prvnímu dni měsíce ledna příslušného roku) v porovnání se sjednanou kupní cenou ke dni splatnosti kupní ceny o více než 5 %, dochází automaticky ke změně (navýšení či snížení) sjednané kupní ceny o takto zjištěné procento navýšení (zhodnocení) či snížení (znehodnocení) kurzu.

IX. Reklamace a odpovědnost poskytovatele za vady zboží

1. Dodané zboží či Služba jsou vadné, pokud je dodáno v jiné než ujednané jakosti nebo provedení (pokud nebyla jakost nebo provedení ujednáno, pak v jakosti nebo provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý).

2. Poskytovatel poskytuje klientovi záruku za jakost zboží či provedení Služby.

3. Práva klienta z vadného plnění, které je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy stanoví OZ, není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak.

4. Klient oznámí poskytovateli bez zbytečného odkladu vady dodaného zboží či Služeb (dále také reklamace), a to způsobem upraveným v Obchodních podmínkách. V oznámení (reklamaci) vady dostatečně určitě popíše, sdělí, jak vady zjistil a uvede den, kdy provedl kontrolu. Poskytovatel potvrdí klientovi obdržení reklamace.

5. Současně s oznámením vad klient oznámí poskytovateli, jaký způsob nápravy nebo odstranění vad si zvolil. Provedenou volbu práva nemůže klient změnit bez souhlasu poskytovatele.

6. Poskytovatel má právo na provedení vlastní kontroly reklamovaného zboží či Služby a klient mu takovou prohlídku na jeho žádost umožní.

7. Poskytovatel se k reklamaci vyjádří v přiměřené lhůtě, ne delší než 10 pracovních dnů. Pokud bude reklamace řešena odstraněním vady, pak přiměřenou lhůtou k odstranění vady je 20 pracovních dnů, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

8. Odpovědnost poskytovatele za vady dodaného zboží či Služeb a práva a povinnosti klienta při zjištění vad a jejich uplatnění u poskytovatele se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.

X. Změna Obchodních podmínek

1. Poskytovatel je oprávněn v průběhu platnosti Rámcové smlouvy jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit Obchodní podmínky, a to v případě, že v důsledku změny podmínek na trhu nebo jiných podstatných skutečností vznikne opodstatněná potřeba jejich změny.

2. Změnu Obchodních podmínek poskytovatel oznámí klientovi osobním předáním nebo písemně doporučeným dopisem nejméně 30 dnů přede dnem, kdy změna má vstoupit v účinnost.

3. Klient je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení této změny tyto odmítnout a Rámcovou smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného poskytovatele). Po výpovědní dobu budou platit Obchodní podmínky v nezměněném znění.

XI. Ostatní ujednání

1. Obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi ve vztazích poskytovatele a klienta vyplývající z této smlouvy nebudou použity.

2. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti nebo vrácení dokumentů, informací a materiálů poskytovatele klientem podle Rámcové smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy). Poskytovatel má dále nárok vedle smluvní pokuty na zaplacení kupní ceny dokumentů a materiálů a úhradu minimální výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním své pohledávky (výzvy k plnění) v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem. Poskytovatel má právo pro případ porušení klienta zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech dílčích smluv uzavřených s klientem, aniž toto zadržení dodávek znamená porušení smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Smluvní strany tedy tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

3. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

4. Postoupení Rámcové smlouvy nebo dílčí smlouvy třetí osobě kteroukoliv smluvní stranou je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

5. Při doručování poštovních zásilek s právními jednáními smluvních stran týkajících se Rámcové smlouvy a dílčích smluv a Obchodních podmínek se uplatní domněnka doby dojití poštovní zásilky podle OZ.

6. Klient nemůže uplatnit náhradu škody u poskytovatele, pokud tento nemůže plnit potvrzenou objednávku (dílčí nebo kupní smlouvu) z titulu vyšší moci působící na poskytovatele zvnějšku. Za vyšší moc se považuje válka, mobilizace, teroristický útok na objekt poskytovatele, živelná pohroma jakož i jakákoliv jiná právní či faktická skutečnost, která objektivně dlouhodobě znemožní poskytovateli v pokračování jeho činnosti. Tato vyšší moc po dobu svého trvání zprošťuje poskytovatele povinnosti plnit sjednané objednávky.

7. Na Rámcovou smlouvu a dílčí smlouvy se neuplatní ustanovení OZ o adhezních smlouvách.

XII. Doručování písemností

1. Smluvní strany se zavazují veškerá právní jednání vůči druhé smluvní straně (písemnosti) zasílat písemně formou poštovní zásilky doručované poštovní přepravou nebo zásilky doručené osobně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.

2. Strany současně berou na vědomí, že zásilka se považuje za doručenou, i když smluvní strana zásilku nepřevezme nebo její doručení zmaří. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání (datum doručení), neprokáže-li smluvní strana jako adresát zásilky opak.

3. V případě, že dojde ke změně týkající se adresy smluvní strany, vzniká této straně povinnost tuto změnu oznámit písemně druhé smluvní straně a to do 7 dnů počínaje dnem změny adresy. Pokud některá ze smluvních stran tuto svou oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa smluvní strany uvedená v záhlaví smlouvy nebo adresa naposledy smluvní stranou oznámená. V případě, že některá ze stran doručuje na dřívější adresu v průběhu doručení oznámení o změně adresy, má se za to, že zásilka doručena nebyla a strana, která tímto způsobem zásilku nedoručila, doručuje opakovaně na adresu uvedenou v oznámení o změně adresy.

4. Právní jednání (písemnosti) výslovně stanovené smlouvou nebo Obchodními podmínkami si mohou smluvní strany doručovat i faxem nebo elektronickými prostředky (e-mailem), a to za podmínek uvedených ve smlouvě či v Obchodních podmínkách. Takto doručovaná písemnost musí být podepsána osobou k tomu pověřenou při provozu obchodního závodu tak, aby tato jednající osoba byla jednoznačně určena.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky vydává poskytovatel s platností a s účinností ode dne 11.6.2019 a s platností až do jejich změny, vydání nových Obchodních podmínek nebo do jejich odvolání.

2. Vztahy smluvních stran neupravené Obchodními podmínkami, Rámcovou smlouvou a dílčí smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ, pokud to Rámcová smlouva a Obchodní podmínky ohledně některých ustanovení výslovně nevylučují.

3. Při výkladu Obchodních podmínek se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v obchodním právním styku a k tomu, co smluvní strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

4. Pokud vznikne z plnění uzavřené Rámcové smlouvy a dílčí smlouvy spor, tak se smluvní strany zavazují řešit jej dohodou smluvních stran. Pokud však se spor nevyřeší dohodou, rozhodne v příslušné záležitosti místně příslušný soud v České republice.